OPEN BRIEF OVER DE GEBEURTENISSEN BIJ PATRO EISDEN MAASMECHELEN – KOEN ALBREGTS

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Als voetballiefhebber ben ik zoals velen met u, bekommerd om de governance van clubs in ons nationaal en lokaal voetbal.

Mag ik uw aandacht vragen voor de recente gebeurtenissen bij Patro Eisden Maasmechelen?

In november 2016 werd de VZW overgenomen door een buitenlandse investeerder.

De club kwam vervolgens sportief en bestuurlijk in een chaos terecht.

Degradatie, trainerswissels, spelers komen en gaan, vermoedens rond gokken, vrijwilligers vertrekken, geen rekeningen noch balansen…

In april 2018 nam het voltallig Jeugdbestuur ontslag en dreigde ook de mooie jeugdwerking teloor te gaan.

De eigenaar van het stadion, gemeente Maasmechelen grijpt in.

Zij sommeren de buitenlandse eigenaar voor continuïteit in de jeugdwerking te zorgen, zo niet wordt het huurcontract niet verlengd.

Maar er gebeurt niets, jeugdspelers stromen toe in de andere lokale clubs en de patro jeugd staat niet op de eerste kalender voor IP voetbal 18-19.

 

De andere clubs nemen initiatief om de VZW Jeugdvoetbal Mm op te richten, vragen ontslagnemend Patro Jeugd bestuur om ook toe te treden.

Uit de crisis van Patro ontstaat een vast voornemen om in de toekomst samen Jeugdopleiding aan te pakken in Maasmechelen, incluis beheer van alle lokale voetbalinfrastructuur in de komende legislatuur.

Dus incluis het Patro stadion, de VZW jeugdvoetbal stelt zich kandidaat als huurder voor seizoen 18-19 bij het gemeentebestuur.

De gemeenteraad van 3 juli kent Jeugdvoetbal het stadion toe, met verplichting Patro Eisden bij voorrang te laten spelen.

Reeds voor de gemeenteraad wordt de buitenlandse investeerder in contact gebracht met Jeugdvoetbal, en onderhandelingen voor een gebruikersovereenkomst worden meteen opgestart.

Maar al snel stoot Jeugdvoetbal op een aantal problemen.

De buitenlandse investeerder kondigt een overname aan, maar wil zelf nog snel een overeenkomst met ons sluiten.

Omdat hij bij ontstentenis van rekeningen over de voorbije twee jaar niet kan aantonen of de club nog geld heeft, vragen wij hem vooruit te betalen.

Het is voor hem geen probleem om via VZW Patro Eisden te betalen, maar vervolgens ontstaat er een nieuw probleem.

De VZW Patro Eisden bestaat uit twee personen en drie vennootschappen op de Maagdeneilanden.

Wij dreigen betrokken te raken in witwaspraktijken als we geld aannemen en vragen daarom wie de UBO is van de drie vennootschappen.

Wij worden door de banken geadviseerd om het zo aan te pakken.

Daarop lopen de onderhandelingen einde juli vast.

Patro wil in eigen stadion spelen voor de beker op 4 augustus, maar heeft nog geen gebruikersovereenkomst.

Er wordt een overname (nogmaals) aangekondigd.

Te elfder ure komt een compromis tot stand.

Jeugdvoetbal laat spelen voor 1 symbolische euro wegens onmogelijkheid geld aan te nemen, mits overname aanvatten door samenroepen algemene vergadering VZW Patro Eisden, kennismaking met overnemer en aansluitend onderhandelingen.

De kennisname met de overnemer is een teleurstelling.

Het blijkt een zakenpartner van de huidige investeerder, vergezeld van spelersmakelaar Steve Davies, die voortdurend het woord voert.

We laten Patro opnieuw spelen op 11 augustus voor 1 symbolische euro.

De procedure van overname leidt tot een rechtsgeding voor de Handelsrechtbank van Tongeren.

Gelieve de bijlage te lezen.

Jeugdvoetbal moet nu met een bewindvoerder gaan onderhandelen over het stadion, en over samenwerking met Patro Eisden jeugd.

Op zondag 29 juli kwamen de coördinatoren van Patro jeugd samen met coördinatoren van Eendracht Mechelen aan de Maas, Boorsem Sport en Grimbie 69.

Het vertrouwen van ouders bij Patro is weg, er zijn spelers te weinig in alle leeftijden, bij U 11 en U 8 zouden ganse ploegen door de buren moeten worden aangeleverd.

Als Umit Sport herneemt na 15 augustus kunnen zij ook nog helpen aanvullen.

Dit gebeuren mag niet onder de radar blijven.

Het is de lokale voetbalgemeenschap van Maasmechelen die is opgestaan tegen malafide praktijken die het Belgisch voetbal teisteren.

De supporters van Patro steunen ons.

Wij rekenen op uw steun om de aandacht van beleidsmensen te trekken op dit gebeuren.

Dank u wel bij voorbaat,

Koen Albregts

Secretaris VZW Jeugdvoetbal MM

0475 383192

 

 

 

 

 

 

 

 

IN BIJLAGE: LEES HIERONDER DE BESCHIKKING VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL IN TONGEREN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afd.voorzitter van de rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling Tongeren zetelend in kortgeding

 

Beschikking

 

 

 

 

 

 

1.

CRAEGHS Emiel, apotheker, geboren op 23 juni 1952 en wonende te 3665 AS, Hoogstraat 123;

2.

CRAYBEX Guy, advocaat, geboren op 7 maart 1949 en wonende te 3630 MAASMECHELEN, Europaplein 13;

3.

KATHAGEN Guido, zaakvoerder, geboren op 18 februari 1958 en wonende te 3650 DILSEN-STOKKEM, Lemmenshoefstraat 38;

4.

KOHLBACHER Jan, bediende, geboren op 25 oktoberregen 1964 en wonende te 3630 MAASMECHELEN, Acacialaan 3;

5.

JANSSEN David, bediende, geboren op 16 januari 1976 en wonende te 3650 DILSEN-STOKKEM, Rozenlaan 10;

 

aanleggende partijen, aanleggende partijen onder 1,3 en 5 vertegenwoordigd door meester P. ENGELEN, advocaat te 3630 MAASMECHELEN, Rijksweg 358, aanleggende partijen onder 2 en 4 verschijnend in persoon en bijgestaan door meester P. ENGELEN, voornoemd;

 

TEGEN:

 

PATRO EISDEN MAASMECHELEN VZW, met ondernemingsnummer 0873.882.502 en met zetel te 3630 MAASMECHELEN, Kolenmijn Limburg Maaslaan 2;

 

verwerende partij, vertegenwoordigd door meester B. NIJSTEN, advocaat te 3620 LANAKEN, Jan Rosierlaan 20;

 

***

Gezien het eenzijdig verzoekschrift tot verkorting van termijnen, neergelegd op 13 augustus 2018 en de beschikking waarbij de verkorting van termijnen werden toegestaan met machtiging om de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN te dagvaarden tegen de zitting in kortgeding van 14 augustus 2018, voor zover het exploot uiterlijk op 13 augustus 2018 te 18:00 uur zou worden betekend;

 

Gezien de inleidende dagvaarding van 13 augustus 2018, betekend door gerechtsdeurwaarder P. THEUWIS, met standplaats te MAASMECHELEN, en de vordering die er het voorwerp van is;

 

Gehoord de aanwezige en vertegenwoordigde partijen in hun middelen en besluiten in de Nederlandse taal;

 

Gezien de neergelegde stukken;

 

De vordering werd tijdig en regelmatig naar vorm en inhoud ingesteld, en er zijn geen redenen voorhanden tot het inroepen van een ambtshalve grond tot onontvankelijkheid;

 

Dat de territoriale bevoegdheid van deze rechtbank niet wordt betwist, evenmin als de materiële bevoegdheid;

 

Er is momenteel geen discussie over het toepasselijk recht.

 

 1. Voorgaanden

1.1

Aanleggende partijen zijn sedert de oprichting van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN werkende leden van de algemene vergadering van deze VZW, die werd opgericht bij onderhandse akte van 18 mei 2005 (BS 30/5/2005).

De statuten werden inmiddels drie keer gewijzigd.

 

Op 2/11/2016 werd een bijzondere algemene vergadering gehouden waarop een aantal bestuurders werden ontslagen en een aantal personen en rechtspersonen werden benoemd als bestuurders.

Op 28/11/2016 (akte neergelegd ter griffie op 22/2/2017) besliste de Raad van Bestuur van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN

 • dat, naar aanleiding van schriftelijke verzoeken om toegelaten te worden als werkend lid van de vereniging, deze verzoeken goedgekeurd zouden worden en dat zij zouden ingeschreven worden als werkend lid in het register van de leden (hierbij zou de identiteit van deze personen niet vermeld zijn);
 • dat de heer Wayne WOO benoemd werd als voorzitter en penningmeester en dat de LTD MAAS HOLDING werden benoemd als ondervoorzitter en secretaris;
 • dat alle huishoudelijke reglementen met onmiddellijke ingang ingetrokken werden;
 • dat de heer Wayne WOO werd aangesteld als enig volmachthouder van de bankrekening van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN.

 

1.2

Aanleggende partijen leggen uit dat de huidige Raad van Bestuur van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN een buitengewone algemene vergadering van de VZW heeft bijeengeroepen tegen zaterdag 18 augustus 2018 om 12:00 uur, beweerdelijk met de bedoeling “verregaande maatregelen te treffen betreffende de vereniging, zoals onder meer collectief ontslag van de raad van beheer, de samenstelling van een nieuwe raad van beheer, nieuwe leden voor de algemene vergadering, uitsluiting van andere leden en ontslagen van andere leden”.

 

De agenda van deze buitengewone algemene vergadering van 18/8/2018 luidt als volgt:

“1. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering van 13 januari 2017.

 1. Er wordt in uitvoering van artikel twee, eerste punt van het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 november 2016, geagendeerd:
 2. Raad Van Beheer
 3. Collectief ontslag Raad van Beheer
 4. Samenstelling nieuwe Raad van Beheer (min 5 leden)
 5. Ledenlijst
 6. Nieuwe leden op voorstel van de nieuwe investeerder
 7. Uitsluiten
 8. Ontslagen
 9. Varia”

Deze uitnodiging is ondertekend door de heer Wayne WOO, die zowel als voorzitter als als gevolmachtigde van de LTD MAAS HOLDING ondertekende.

 

Bij de uitnodiging is een document met als titel: “Samenvatting van het nieuwe investeringsfonds stelt voor Patro Eisden Maasmechelen” waarin twee nieuwe beleggers (“investeerders”) worden voorgesteld, namelijk Derrick DEVENPORT en Imtiaz MUKHTAR, zonder verdere specificatiegegevens.

Verder worden in dit document vijf bestuurders voor de Raad van Bestuur voorgesteld, die zullen benoemd worden door de investeerders.

Tenslotte wordt uitdrukkelijk vermeld:” De beleggers hebben tenminste 75% zeggenschap over de leden van de stemmen in de algemene vergadering van Patro”.

 

Aanleggende partijen wijzen erop dat reeds een buitengewone algemene vergadering bijeen was geroepen tegen 6 augustus 2018 met dezelfde agenda, maar dat deze niet kon gehouden worden omdat de uitnodiging per mail werd verstuurd 2/8/2018 en bijgevolg ongeldig was.

Tijdens deze vergadering van 6/8/2018 ontvingen de 20 Belgische werkende leden van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN van de heer Wayne WOO een lijst van werkende leden waarop 29 bijkomende leden werden vermeld, zij het zonder verdere identiteitsgegevens, waarvan beweerd werd dat ze deel uitmaken van de algemene vergadering en beslissingsrecht zouden hebben.

Aanleggende partijen leggen uit dat artikel 12 van de gecoördineerde statuten van 12 december 2016 toelaten dat elk lid één of meerdere andere leden vertegenwoordigd, met het voorleggen van schriftelijke volmacht, zodat niet alle leden zich fysiek hoeven aan te bieden op de buitengewone algemene vergadering.

1.4

Volgens aanleggende partijen wordt in recente persartikelen gewag gemaakt van ernstige onregelmatigheden binnen de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN en is tevens het behoud van het stamnummer van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN aan de orde.

 

Aanleggende partijen zeggen dat sedert 13/1/2017 geen algemene vergadering mee werd gehouden, dat het verslag van deze bijzondere algemene vergadering niet werd meegedeeld en dat geen jaarverslagen en jaarrekeningen, noch begrotingen werden neergelegd van de laatste twee werkjaren.

Bovendien wordt beweerdelijk geen enkele inzage gegeven in de boekhouding en het financieel beheer van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN, ondanks beweerde herhaaldelijk verzoek daartoe.

Aanleggende partijen verwijzen verder naar volgende elementen waaruit een schuld blijkt van meer dan € 400.000,00:

 • trainers en negen spelers werden niet betaald en de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN werd hiervoor bij verstek veroordeeld door de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren 24/7/2018;
 • er zou een internationale procedure hangende zijn bij het TAS in verband met een Russische speler en een discussie van meer dan € 100.000,00;
 • zouden achterstallen zijn bij de RSZ en BTW-schulden voor ongeveer € 65.000,00;
 • de premies in de arbeidsongevallenverzekering (€ 63.122,45) zouden niet betaald zijn;
 • er zou een schuld zijn bij diverse leveranciers voor ongeveer € 20.000.

 

Aanleggende partijen halen verder aan dat in maart 2018 het voltallige jeugdbestuur van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN ontslag nam en dat meer dan 100 jeugdvoetballers de club verlieten.

 

Op 2 augustus 2018 zou in Londen de Private Limited Company genaamd Patro Eisden Limited zijn opgericht met een startkapitaal van £ 100,00.

 

Tenslotte wijzen aanleggende partijen erop dat in het licht van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld niet alleen de identificatie van leden van de algemene vergadering van een VZW van belang is, maar ook en bij voorrang de identificatie van individuen en rechtspersonen die beweren contante investeringen in de VZW te zullen doen van ongeveer € 250.000,00 en beweren al € 50.000,00 geïnvesteerd te hebben. Dit zou in voorliggende situatie, volgens aanleggende partijen, absoluut van toepassing zijn nu van de huidige raad van bestuur drie rechtspersonen deel uitmaken met zetel op de Britse Maagdeneilanden.

 

Aanleggende partijen besluiten hieruit dat de continuïteit van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN ernstig bedreigd is.

 

1.5

Bij verzoekschrift tot verkorting van termijnen om te dagvaarden in kortgeding, neergelegd op 13 augustus 2018, verzochten aanleggende partijen om die redenen om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder over de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN met als opdracht ”het voorlopig beheer van de VZW waar te nemen en de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van de activiteiten van de VZW te waarborgen, de activa van de VZW op te sporen en de nodige bewarende maatregelen te nemen, alle bankafschriften van de laatste drie jaar op te vragen en te beheren, alle overeenkomsten waarin de VZW contractpartij is op te vragen en te inventariseren en de boekhouding van de VZW in de meest ruime zin in bewaring te nemen.”

 

Dit wordt hernomen in de dagvaarding van 13 augustus 2018 en hieraan wordt toegevoegd:

“Aan de voorlopig bewindvoerder een vetorecht met betrekking tot financiële verrichtingen te verlenen, evenwel rekening houden met de belangen van de schuldeisers van de VZW en de rechtmatige belangen van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN met het oog op de continuïteit van haar werking en hem te machtigen om alle volmachten op de rekeningen van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN waarover huidige bestuurders of derden beschikken in te trekken;

 

De bewindvoerder op te dragen om de leden van de raad van bestuur alsmede de werkende leden van de algemene vergadering op datum van heden te identificeren overeenkomstig de wet van 18/9/2017 tot voorkoming van het witwassen van geld;

 

Voor recht te zeggen dat de voorlopig bewindvoerder de onbeperkte toegang heeft tot alle lokalen waarover de vzw beschikt of waartoe de VZW zelf toegang heeft;

 

Aan gedaagde verbod op te leggen tot het houden van de buitengewone algemene vergadering van 18/8/2018 om 12:00 uur en van iedere andere gewone of buitengewone algemene vergadering en raad van bestuur voor de duur van met huidige beschikking ingestelde voorlopige bewindvoering;

 

De voorlopige bewindvoerder in te stellen voor de duur van drie maanden met mogelijkheid tot verlenging indien na verslag van de voorlopige bewindvoerder hiertoe noodzaak blijkt te bestaan;

 

Tenslotte de bewindvoerder te machtigen om een beroep te doen op bijstand van de openbare macht indien hij in de uitvoering van zijn opdracht door de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN en afgevaardigden van deze vzw of derden zal belemmerd worden;

 

Voor recht te zeggen dat de kosten van de bewindvoerder in en alle kosten die de voorlopig bewindvoerder nodig acht, ten laste zijn van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN;

 

Het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal, zonder borgstelling en met uitsluiting van kantonnement.”

 

Ter zitting van 14 augustus 2018 breidde de raadsman van aanleggende partijen de vordering mondeling uit en verzocht hij de bevelen dat alle documenten aan de voorlopig bewindvoerder moesten worden overgemaakt onder verbeurte van een dwangsom.

 

2.

Ter zitting van 14 augustus 2018 argumenteerde de raadsman van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN onder meer:

 • dat er geen ingebrekestellingen van aanleggende partijen voorliggen, onder meer niet voor de vraag tot inzage van de boekhouding;
 • dat er geen bewijsstukken voorleggen voor de beweerde slechte financiële toestand, voor de beweringen inzake het meewerken aan of het faciliteren van gokken op wedstrijden van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN;
 • dat de algemene vergadering van 18 augustus mee 1018 nog moet gehouden worden en de vordering dus voorbarig voorkomt;
 • dat de heer Wayne WOO de VZW overnam eind 2016 – begin 2017 en nadien geconfronteerd werd met een aantal schulden/vorderingen waarvan hij het bestaan voordien niet kende;
 • dat de dagvaardingen van de trainers en de spelers die geleid hebben tot de verstek vonnissen van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren van 24/7/2018, nooit werden gezien op de maatschappelijke zetel;
 • dat met de RSZ en de BTW werd en wordt onderhandeld over de achterstallen en de achterstand inzake BTW vooral toe te schrijven is aan de jeugdwerking;
 • dat de inhoud van de voorgelegde krantenartikelen ingefluisterd werd en bijgevolg eenzijdig en ongeloofwaardig zijn.

 

3.

De rechtbank merkt in de eerste plaats op dat het in principe de bedoeling niet kan zijn dat het bestuur van een VZW, zoals de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN, door de rechtbank of een voorlopig bewindvoerder gebeurt in de plaats van door de wettelijk bevoegde organen van de VZW.

 

Anderzijds lijkt het toch wel aangewezen dat er klaarheid komt in de situatie en zijn er voldoende elementen om aan te nemen dat er onvoldoende klaarheid is en mogelijk bepaalde onregelmatigheden, zodat de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder voor een beperkte periode aangewezen voorkomt.

 

BESLISSING:

Wij, G. HERMANS, rechter in de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, zetelend als rechter in kortgeding, de voorzitter wettelijk belet, bijgestaan door J. KIELICH, griffier, en op tegenspraak uitspraak doende alle andere verdere en strijdige bemerkingen van partijen, in besluiten of ter zitting opgeworpen, van de hand wijzend als ongegrond, verklaart de vordering van aanleggende partijen ontvankelijk en gegrond in de mate als hierna bepaald;

 

Stellen aan als voorlopig bewindvoerders over de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN  meesters M. Bernaerts, B. Mailleux en F. Ruysschaert, Piepelpoel 13, 3700 Tongeren, met machtiging om elk apart op te treden, met als opdracht: het voorlopig beheer van de VZW waar te nemen en de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van de activiteiten van de VZW te waarborgen, de activa van de VZW op te sporen en de nodige bewarende maatregelen te nemen, alle bankafschriften van de laatste drie jaar op te vragen en te beheren, alle overeenkomsten waarin de VZW contractpartij is op te vragen en te inventariseren en de boekhouding van de VZW in de meest ruime zin in bewaring te nemen;

 

veroordelen de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN om alle bankafschriften van de laatste drie jaar, alle overeenkomsten waarin de VZW contractpartij is alsook de boekhouding van de VZW in de meest ruime zin te overhandigen aan de voorlopig bewindvoerders, op eerste verzoek, onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per dag vertraging vanaf de betekening van huidig vonnis;

 

kennen aan de voorlopig bewindvoerders een vetorecht toe met betrekking tot financiële verrichtingen, evenwel rekening houdend met de belangen van de schuldeisers van de VZW en de rechtmatige belangen van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN met het oog op de continuïteit van haar werking en machtigen hen om alle volmachten op de rekeningen van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN waarover huidige bestuurders of derden beschikken, voor zover noodzakelijk, in te trekken;

 

dragen de bewindvoerders op om de leden van de raad van bestuur alsmede de werkende leden van de algemene vergadering op datum van heden te identificeren overeenkomstig de wet van 18/9/2017 tot voorkoming van het witwassen van geld;

 

zegt voor recht dat de voorlopig bewindvoerders de onbeperkte toegang hebben tot alle lokalen waarover de vzw beschikt of waartoe de VZW zelf toegang heeft;

 

legt aan de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN verbod op tot het houden van de buitengewone algemene vergadering van 18/8/2018 om 12:00 uur en van iedere andere gewone of buitengewone algemene vergadering en raad van bestuur voor de duur van met huidige beschikking ingestelde voorlopige bewindvoering;

 

stelt de voorlopige bewindvoering in voor de duur van één maand (vanaf heden) met mogelijkheid tot verlenging indien na verslag van de voorlopige bewindvoerders hiertoe noodzaak blijkt te bestaan;

 

machtigt de bewindvoerders om een beroep te doen op bijstand van de openbare macht indien zij in de uitvoering van hun opdracht door de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN en afgevaardigden van deze vzw of derden zouden belemmerd worden;

 

zegt voor recht dat de kosten van de bewindvoerders en alle kosten die de voorlopig bewindvoerders nodig achten, ten laste zijn van de VZW PATRO EISDEN MAASMECHELEN;

 

behoudt de uitspraak over de gerechtskosten (dagvaarding, rol en RPV) voor;

 

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

 

Verklaren deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande ieder rechtsmiddel en zonder borgstelling.

 

Aldus bevolen in ons kabinet te Tongeren, in de openbare zitting van dinsdag 14 augustus 2018.

 

De griffier,

 

 

 

 

 

J. KIELICH

De rechter,

 

 

 

 

 

G. HERMANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply